logo

Vítejte na webu

For Family.cz, z.s.

o nás

Jako většina malých nezávislých organizací jsme vznikli, protože si to chceme dělat po svém. Už léta se účastníme akcí pro rodiny s dětmi nejen NRP (náhradní rodinné péče), a proto víme co naše dětí chtějí a potřebují. To nám samozřejmě nebrání zkoušet nové věci, které nám pomáhají se dál rozvíjet. Vznikli jsme na podzim 2014. Naše zaměření je na rodinu jako takovou.NAŠE SLUŽBY

- Víkendové pobyty: dětí ve věku 6-12let a 12–18 let

- Respitní péče: odlehčovací péče nejen pro děti z NRP, vše dle domluvy

- Tábory: letní ( červenec – srpen ), zimní ( únor – březen)

- Výměnné pobyty v ČR i v zahraničí

- Vzdělávací pobyty pro děti: koučink pro děti i mladistvé, turistické, sportovní, výtvarné, taneční, kombinace dle domluvy

- Víkendové pobyty pro rodiny s dětmi

- Pravidelné schůzky v klubovně i v terénu: exkurze, besídky, vystoupení, výlety

NAŠE SLUŽBY

- Víkendové pobyty: deti vo veku 6-12 rokov A 12–18 rokov

- Respitná starostlivosť: odlahčovacia starostlivosť nie len pre deti z NRS, všetko na základe dohovoru

- Tábory: letné ( júl – august ), zimné ( február – marec )

- Výmenné pobyty v ČR i v zahraničí

- Vzdelávacie pobyty pre deti: koučovanie pre deti a mladistvých, turistické, športové, výtvarné, tanečné, kombinácia podľa dohovoru

- Víkendové pobyty pre rodiny s deťmi

- Pravidelné schôzky v klubovni i v teréne: Exkurzie, besiedky, vystúpenia, výlety

OUR SERVICES

- Weekend stays: children 6-12 years and 12-18 years old

- Respite care - not only for the NRS, other agreements possible

- Camps: summer (July-August), winter (February-March)

- Exchange stays in between the Czech Republic and abroad

- Educational stays for children and youth: coaching, tourism, sports, art, dance, combination by arragement possible

- Weekend stays for families with children

- Regular meetings in the club-room or outdoors: excursions, performances, trips

náš malý blog
naše propagační videa

Peace begins with me 2019

Krzyzowa 2019

zakladatelky

Marcela Dědová

*nar. 1.11.1974, Ilava SR

– vzdělání: SOU BASTRO – Báňské strojírny Ostrava

– vdaná od roku 1993 s manželem Daliborem, žijí v rodinném domku ve městě Bystřice nad Pernštejnem

– pracuje v NRP – Náhradní rodinná péče od roku 2003

3 děti v adopci, 5 dětí v pěstounsképéči a 2 vlastní

PRAXE:

NRP –pěstoun

Statutární zástupce For Family.cz, z.s.

Pracovník vsociálních službách – masér

Lektor NRP

Sociální poradce

Externí profesionální kouč*nar. 1.11.1974, Ilava SR

– vzdelanie: SOU BASTRO – Banské strojárne Ostrava

– vydatá od roku 1993 za manžela Dalibora, žijú v rodinnom domčeku v meste Bystřice nad Pernštejnem

– pracuje v NRS – Náhradná rodinná starostlivosť od roku 2003

3 deti v adopcii, 5 detí v pestúnskej starostlivosti a 2 vlastné deti

PRAX:

NRP – pestún

Štatutárny zástupcaFor Family.cz, z.s.

Pracovník v sociálnych službách – masér

Lektor NRS

Sociálny poradca

Externí profesionálny kouč*born on 1.11.1974 in Ilava SR

– Education:SOU BASTRO - Báňské strojírny Ostrava

– Married since 1993 to her husband Dalibor, they live in a little house in Bystřice nad Pernštejnem, ČR

– Works in SFC- Substitute family care since since 2003

3 children in adoption, five fosterchildren and two children of their own

EXPERIENCE:

NRP - fosterparent

Legal representative of ForFamily.cz, z.s.

Social services worker, masseur

Lecturer of SFC

Social adviser

Freelance professional coach

Mgr. Adriana Janovská

*nar. 13.12.1990, Trenčín SR

– vzdělání: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne – magistra v oboru politologie

– svobodná

– žije v Trenčíně spolu s rodinou

PRAXE:

Statutární zástupce For Family.cz, z.s.

Koordinátorka

Administrativní pracovník

Táborový vedoucí

Asistenční služby

Koordinátorka pro zahraniční vztahy a evropskou integraci For Family.cz, z.s.*nar. 13.12.1990, Trenčín SR

– vzdelanie: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne – magistra v odborepolitológia

– slobodná

– žije v Trenčíne spolu s rodinou

PRAX:

Štatutárny zástupca For Family.cz, z.s.

Koordinátorka

Administratívny pracovník

Táborový vedúci

Asistenčné služby

Koordinátorka pre zahraničné vzťahy a európsku integráciu For Family.cz, z.s.*born on 13.12.1990 in Trenčín SR

– Education: Alexander Dubček University of Trenčín in Trenčín SR – masterdegree in political science

– maiden

– lives in Trenčín withfamily

– works as a secretary and representative of Region Real, s.r.o.

EXPERIENCE:

Legal representativeForFamily.cz, z. s.

Coordinator

Office worker – secretary

Camp leader

Assistance services

Coordinator of International Relations and European Integration for the For Family.cz

Marcela Kadlecová

*nar. 19.3.1975 v Novém Městě na Moravě, ČR

– vzdělání: SOUE – Elektrotechnické Nové Město na Moravě

– vdaná od r. 1997 s manželem Martinem, žijí v domečku ve vesnici Lísek

– v NRP – Náhradní rodinné péči od r. 2005

2 děti v adopci , 1 v pěstounsképéči

PRAXE:

NRP – pěstoun

Statutární zástupce For Family.cz, z.s.

Pracovník v sociálních službách

Osobní asistentka pro seniory – Hospicové hnutí Vysočina

Lektorka NRP

Hospodářka For Family.cz, z.s.*nar. 19.3.1975 v Novém Městě na Moravě, ČR

– vzdelanie: SOUE – Elektrotechnické Nové Město na Moravě

– vydatá od r. 1997 s manželom Martinom, žijú v domčeku v dedine Lísek

– pracuje v NRS – Náhradní rodinné starostilivosti od r. 2005

PRAX:

NRS – pestún

Štatutárny zástupca For Family.cz, z.s.

Pracovník v sociálnych službách

Osobní asistentka pro seniory – Hospicové hnutí Vysočina

Lektorka NRS

Hospodárka For Family.cz, z.s.*born 19.3.1975 in Nové Městě na Moravě, ČR

– Education: SOUE – Elektrotechnické Nové Město na Moravě

– Married since 1997 to her husband Martin, they live in a little house in the village Lísek

– Works in SFC – Substitute family care since since 2005

2 children in adoption, one in fostercare

EXPERIENCE:

SFC – fosterparent

Legal representative of For Family.cz, z. s.

Social services worker

Personal care of elderly – Hospicové hnutí Vysočina

SFC lecturer

cashier of For Family.cz, z.s.

pracovní tým

Mgr. Jitka Fialová

*nar. 22.6.1985, Opočno, ČR

– vzdělání: Univerzita Karlova, pedagogická fakulta: němčina a společenské vědy pro ZŠ a SŠ, doktorandka Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, studium Vysoké školy Ambis, obor Ekonomika a management podniku, zaměření manažerská psychologie

– žije spolu s manželem a třemi dětmi v malé jihočeské vsi mezi Strakonicemi a Pískem

– hovoří plynně anglicky a německy, více než 5 let pracovala jako PR manažerka europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL)

– spolupracovník For Family.cz, z.s. pro advokační činnost a projektový management, lektor, odborný pracovník v problematice ochrany dětí


*nar. 22.6.1985, Opočno, ČR

- vzdelanie: Univerzita Karlova, pedagogická fakulta: nemčina a spoločenské vedy pre ZŠ a SŠ, doktorandka Zdravotne sociálnej fakulty Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach, štúdium Vysokej školy Ambis, odbor Ekonomika a manažment podniku, zameranie manažérska psychológia

- žije spolu s manželom a tromi deťmi v malej juhočeskej dedinke medzi Strakonicami a Pískom

- hovorí plynule anglicky a nemecky, viac ako 5 rokov pracovala ako PR manažérka europoslanca Tomáša Zdechovského (KDU-ČSL)

- spolupracovník For Family.cz, z.s. pre advokátsku činnosť a projektový manažment, lektor, odborný pracovník v problematike ochrany detí


*born 22. 6. 1985, Opočno, ČR

- Education: Karlova University, Faculty of Education: German and social sciences for primary and secondary schools; PhD student at the Faculty of Health and Social Studies of the University of South Bohemia in České Budějovice; Ambis University, Department of Economics and Business Management, specialization in managerial psychology

- She lives with her husband and 3 children in a small south Bohemian village which is between the towns of Strakonice and Pisek

- speaks fluently English and German, for more than 5 years worked as a PR manager of MEP Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL)

- co-worker of the Family.cz,z.s. for advocacy and project management, lecturer and children’s specialist.

PhDr. Štefan Šarkőzy

Odborná způsobilost:

Svoji práci zaměřuji na praxi. Mí dětští i dospělí klienti mě naučili, co je pro ně dobře. Odborné zkušenosti jsem získal díky vzájemné důvěře, atmosféře bezpečí a ochotě klientů sdílet se mnou své problémy.

Poskytuji individuální, skupinovou a týmovou supervizi, konzultace a koučink na Slovensku a v České republice. Pro organizace a jednotlivce působící v sociálních službách, v pomáhajících profesích, pedagogickým a odborným pracovníkům ve vzdělávacích zařízeních a také odborníkům ve zdravotnictví a v jiných profesích.

Efektivní a bezpečný doprovod klienta je pro mě prioritou a proto neustále rozvíjím své způsobilosti a dovednosti, absolvováním mnoha akreditovaných kurzů, školení a výcviků. Více než 25 let práce zaměřená na člověka ve mně vybudovala pokoru vůči klientovi a jeho potřebám.


Odborná spôsobilosť:

Svoju prácu zameriavam na prax. Moji detskí aj dospelí klienti ma naučili, čo je pre nich dobré. Odborné skúseností som získal vďaka vzájomnej dôvere, atmosfére bezpečia a ochote klientov sa zdieľať so svojimi problémami.

Poskytujem individuálnu, skupinovú a tímovú supervíziu, konzultácie a koučing na Slovensku a v Českej republike. Pre organizácie a jednotlivcov pracujúcich v sociálnych službách, v pomáhajúcich profesiách, pedagogickým a odborným zamestnancom vo vzdelávacích zariadeniach a tiež odborníkom v zdravotníckych povolaniach a v iných profesiách.

Efektívne a bezpečné sprevádzanie klienta je pre mňa prioritou a preto neustále rozvíjam svoje spôsobilosti a zručnosti, absolvovaním mnohých akreditovaných kurzov, školení a výcvikov. Viac ako 25 ročná práca zameraná na človeka vo mne vybudovala pokoru voči klientovi a jeho potrebám.


Qualification and competence:

My focus is on practice rather than theory. My techniques have been learned over a number of years from working closely with both adults and children. This has taught me what is beneficial to each of them. My professional experience enables me to operate through mutual trust, with clients feeling safe and willing to share their own problems with me.

I give consultations and provide coaching in Slovakia and the Czech Republic to individuals and organisations who work in social and health services, educational establishments and many other professions.

I am constantly developing my abilities and skills for the benefit of my clients by completing many accredited training courses and workshops. From more than 25 years working with people, I have learned how to gain the confidence of a client and to fully assess their needs.

Marcela Dědová

*nar. 1.11.1974, Ilava SR

– vzdělání: SOU BASTRO – Báňské strojírny Ostrava

– vdaná od roku 1993 s manželem Daliborem, žijí v rodinném domku ve městě Bystřice nad Pernštejnem

– pracuje v NRP – Náhradní rodinná péče od roku 2003

3 děti v adopci, 5 dětí v pěstounsképéči a 2 vlastní

PRAXE:

NRP –pěstoun

Statutární zástupce For Family.cz, z.s.

Pracovník vsociálních službách – masér

Lektor NRP

Sociální poradce

Externí profesionální kouč


*nar. 1.11.1974, Ilava SR

– vzdelanie: SOU BASTRO – Banské strojárne Ostrava

– vydatá od roku 1993 za manžela Dalibora, žijú v rodinnom domčeku v meste Bystřice nad Pernštejnem

– pracuje v NRS – Náhradná rodinná starostlivosť od roku 2003

3 deti v adopcii, 5 detí v pestúnskej starostlivosti a 2 vlastné deti

PRAX:

NRP – pestún

Štatutárny zástupcaFor Family.cz, z.s.

Pracovník v sociálnych službách – masér

Lektor NRS

Sociálny poradca

Externí profesionálny kouč


*born on 1.11.1974 in Ilava SR

– Education:SOU BASTRO - Báňské strojírny Ostrava

– Married since 1993 to her husband Dalibor, they live in a little house in Bystřice nad Pernštejnem, ČR

– Works in SFC- Substitute family care since since 2003

3 children in adoption, five fosterchildren and two children of their own

EXPERIENCE:

NRP - fosterparent

Legal representative of ForFamily.cz, z.s.

Social services worker, masseur

Lecturer of SFC

Social adviser

Freelance professional coach

kontakt

Marcela Dědová

tel.: +420 732 302 998

e-mail: info@forfamily.eu

pobočka: Bystřice nad Pernštejnem

IČO: 03639096


nebo

Mgr. Adriana Janovská

tel.: +421 911 887 887

e-mail: info@forfamily.eu

pobočka: Trenčín


webmaster:

email: PajazBrna(dog)gmail.com